علم ثروتمند شدن طبق اموزهای والاس وتلز

‫حق ثروتمند بودن‬

‫در مدح فقر هر چقدر هم مدیحه سرایی شود این حقیقت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که داشتن‬
‫یک زندگی کامل و توأم با موفقیت بدون کسب ثروت امکانپذیر نیست.‪

ادامه مطلب …

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده

‫اﮔﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ ،ﺳﯿﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻦ در ﻣﺪارﻫﺎﯾﯽ

‫ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ دور آن ﮔﺮدش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرات در ﻣﺪار ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ

‫ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ‪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻋﻢ از ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ‪ ،دﻣﺎ‪ ،ﻧﻮر و ‪ …ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .در ﻣﻮرد ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ

‫ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدق اﺳﺖ‪ .اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ‪ ،ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮي‪،

‫ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد‪ ،در ﻣﺪار )ﻣﺴﯿﺮ( ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد او در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.

 

‫ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺰﺋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﻼس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮك آن ﻫﺎ ﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻫﻢ رﺷﺘﻪ

‫ﺑﻮدن اﺳﺖ‪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮي آن رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﮐﻼس ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ‪.

‫ﻣﺜﺎل ﮐﻠﯽﺗﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ‪” :ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﺎز

 

‫ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﭘﺮواز” ﻧﺴﺒﺖ

چقدر زیبا قرآن کریم این قانون فرکانس رو بیان کرده در سوره مبارکه نور:
«الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ»

 

‫داد‪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ

‫ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.

 

‫ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎي ﮐﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺪار ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت وي در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.

‫ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﻮاﻟﯽ از ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ آن ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ

‫اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ‪:

‫دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻣﺪار ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت )وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ‪ ،ﻣﺎﻟﯽ‪ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ‪(…

‫ﭼﯿﺴﺖ؟

 

‫اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﺪه اي آن را ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻋﺪه اي دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ آن

‫ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪ .ﺟﻮاب ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و دﯾﺪه ﻫﺎ و ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎي ﮐﺎر اﺳﺖ‪.

‫ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.

‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ‪:

‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﮑﺮار اﺳﺖ‪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎن

‫ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ‪ .ﺣﺎل ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﺑﺮاي

‫اﻣﺘﺤﺎن‪.

 

‫ﺑﺎور ﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ‪ .ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

‫از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻢ ﻣﺜﻼ ‪ 12ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ‪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن ﺷﺨﺺ از ﻟﺤﺎظ

‫ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮده و واﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ‪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ

‫اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﮑﺎري ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﺳﺖ‪ .آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آن ﺷﺨﺺ

‫وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺷﺨﺼﺎً ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوري رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎور آن ﮐﻮدك ﺟﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

‫ﺗﮑﺮار ﺻﺪ ﺑﺎره و ﻫﺰار ﺑﺎره اﻓﺮاد دور و ﻧﺰدﯾﮏ وي و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

 

‫دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺜﺎل ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﻫﺴﺖ‪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎور ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ

‫ﺗﮑ ﺮار ﻓﺮاوان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ‪.

‫آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ دارد؟

 

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ

‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ‪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﻓﮑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎور ﻫﺎﯾﻤﺎن از ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص را ﺷﮑﻞ

‫داده اﯾﻢ‪ ،ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ‪ .اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﻮد واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ‪.

 

‫ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎور ﻫﺎي ﺧﻮد‪ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎﯾﯽ )اﻧﺮژيﻫﺎﯾﯽ ( ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ

‫در ﻣﺪار ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺟﻬﺎن از ﺟﻨﺲ ﮐﻮارك ﯾﺎ اﻧﺮژي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ

‫از ﺟﻨﺲ اﻧﺮژي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ‪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .ﭘﺲ اﻓﮑﺎر و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎور ﻫﺎي

‫ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪ .ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ‪ ،ﻫﻤﺎن

‫ﺑﺎور ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺑﺎور ﻫﺎي اﻓﺮاد در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺮوت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

‫ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ‪.

 

‫ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎي ﮐﺎر ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ )ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪،

‫آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.

‫در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎي ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺑﻬﺎم و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺟﻬﺎن ﺑﺮ

‫ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﯿﺮ اﺳﺖ‪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺎور ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﺑﺎور ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺮب

ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .

‪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي زﯾﺒﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ

‪:من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها و هم لا یظلمون (160)

 

هر کس نیکى اى بیارد ده برابر آن دارد و هر کس بدى بیاورد جز برابر آن سزایش ندهند و ستمشان نکنند (160).

شما موجودی ارتعاشی در جهانی ارتعاشی هستید.

ارتعاش Vibrational منظور ارتعاش و نوسانات ماده و ذرات ریزتر از اتم است که
جهان مادی را تشکیل می دهند.
می توانید این را احساس کنید که اجازه ارتباط کامل با مبدأ انرژی را به خود می
دهید یا نه. به عبارت دیگر هر چه احساس شما بهتر باشد به معنای آن است که
ارتباط خوبی با خالق خود دارید و اگر احساس بدی دارید به معنای نداشتن ارتباط
با خالق است. احساس خوب معادل است با دادن اجازه ی جذب خواسته؛ احساس
بد معادل است با ندادن اجازه ی جذب و خواسته. شما در این شکل انسانی که از
گوشت و پوست و خون تشکیل شده موجودی هستید ساخته شده از ارتعاشات و هر
آنچه در محیط خود تجربه می کنید از طریق ارتعاش است و تنها از طریق دریافت
ارتعاش است که می توانید دنیای مادی را درک کنید. به عبارت دیگر ، از طریق
چشمانتان ارتعاشات آنچه را می بینید درک و تفسیر می کنید. . حتی بینی شما،
زبان و نوک انگشتان شما ارتعاشات را به بو، مزه و لمس تبدیل با استفاده از گوشها

ارتعاشاتی را که دریافت می کنید تفسیر می کنید و می شنویدمی نمایند. اما
پیشرفته ترین مفسر ارتعاشی در وجود شما عواطفتان است.
عواطف وسیله ای برای تعبیر ارتعاشات
با توجه به علایمی که عواطف شما نشان می دهند می توانید، با دقتی بی نظیر، هر
آنچه برای شما روی داده را درک کنید و بهتر بفهمید. و با دقت و سهولت می توانید
از عواطف خود برای هماهنگی تجربیات خود در آینده به نحوی که شما را راضی و
خشنود کند استفاده ببرید.
با توجه بر احساسی که دارید می توانید به دلیل وجودتان در این عالم پی ببرید. با
درک عواطف خود نه تنها می توانید بفهمید که چه کسی هستید بلکه می فهمید در

این عالم چه اتفاقاتی می افتد و هر موجودی را که با او تماس دارید بخوبی
بشناسید. دیگر سؤالی بی پاسخ برایتان نمی ماند. شما همه چیز را از سطحی عمیق
تر و با دیدگاهی غیرمادی درک می کنید و می فهمید چه بوده اید ، چه هستید و
چه خواهید بود.

فهم امور همه چیز را جور می کند

جریانی در همه چیز روانست . این جریان در عالم وجود دارد، بنابراین درهمه چیز
وجود دارد. این جریان اساس عالم است و اساس عالم مادی شما. عده ای از وجود
این انرژی آگاهند، اما اغلب انسانها از آن آگاهی ندارند. به هر حال همه از آن
متأثرند

وقتی پایه و اساس عالم جزء را درک کنید و به دنبال آگاهی از انرژی مبدأ که پایه
ی همه ی چیزهاست باشید تمام جزئیات تجربه های خود را مو به مو درک خواهید
کرد واز علل و چند و چون وقایع زندگی خود آگاهی پیدا می کنید. در این حالت بر
چند و چون وقایعی که برای دیگران نیز رخ می دهد آگاه خواهید شد.
جمع بندی یکپارچه منجر به نتیجه گیری یکپارچه خواهد شد
درست مثل کسی که اصول ابتدایی ریاضیات را یاد می گیرد و بعدها آن را به کار
می برد و از نتایج آن بهره مند می شود.

شما نیز فرمولهایی برای درک جهان دراختیار دارید
و این فرمولها نتایجی یکپارچه را در اختیار شما قرار می دهند. این
فرمولها چنان هماهنگند که می توانید تجربیات آینده ی خود را با دقت کامل پیش
بینی کنید و تجربیات گذشته ی خود را تجزیه و تحلیل کنید.
دیگر احساس یک قربانی را نخواهید داشت ، نه درباره ی گذشته ی خود احساس
گناه می کنید و نه در آینده . از چیزهای ناشناخته ای که برایتان پیش می آید
نخواهید ترسید. تسلط کاملی را که بر تجربیات زندگی خود دارید درک خواهید کرد
و بعد توجه خود را بر قدرت خلاقیت خود متمرکز خواهید کرد و خواهید دید
چگونه همه چیز دست به دست هم می دهند و به خدمت شما در می آیند تا
خواسته های شما محقق شوند. همه این توانایی را دارند و بعضی آن را تشخیص
داده اند.
وقتی این شناسایی و تشخیص داده شود فاصله ی میان شروع یک خواسته و
برآورده شدن آن بسیار کوتاه خواهد شد.

اکنون کلید دستیابی به هر آرزویی را در دست دارید

اکنون کلید دستیابی به هر آرزویی را در دست داریدآرزوها

اکنون می دانید که کلید دستیابی به هر آرزویی را در دست دارید

اکنون که فهمیده اید افکار شما کلید جلب چیزهایی است که می خواهید و احساسشما نشانم  دهنده ی موقعیت پذیرش یا مقاومت است می توانید هر چیزی را که
آرزو دارید به دست بیاوریدآرزوها

مهم نیست موقعیت فعلی شما در برابر آرزویتان چیست. با تمرکز بر روی احساس و
هدایت افکارتان به سویی که منجر به احساس بهتری شود دوباره می توانید
هماهنگی ارتعاشی تان، با سعادتی که برای شما امری طبیعی است، به دست
بیاورید.آرزوها
یادتان باشد شما موجودی هستید از جنس انرژی پاک غیرمادی، هر چه هماهنگی
ارتعاشی تان بیشتر باشد، احساس بهتری خواهید داشت. برای مثال وقتی در حال
ستایش چیزی هستید ارتعاشات شما با وجود واقعی تان یکی است. وقتی کسی را
دوست دارید، ارتعاشات وجود شما با آنچه واقعاً هستید هماهنگ شده است. اما اگر
در خود یا دیگران خطا و قصوری می بینید ارتعاشی صادر می کنید که با وجود
واقعی تان یکی نیست و دیگر در حالت پذیرش بخش غیرمادی خود نیستید

اکنون کلید دستیابی به هر آرزویی را در دست دارید

مهم نیست موقعیت فعلی شما در برابر آرزویتان چیست. با تمرکز بر روی احساس و
هدایت افکارتان به سویی که منجر به احساس بهتری شود دوباره می توانید
هماهنگی ارتعاشی تان، با سعادتی که برای شما امری طبیعی است، به دست
بیاورید.
یادتان باشد شما موجودی هستید از جنس انرژی پاک غیرمادی، هر چه هماهنگی
ارتعاشی تان بیشتر باشد، احساس بهتری خواهید داشت. برای مثال وقتی در حال
ستایش چیزی هستید ارتعاشات شما با وجود واقعی تان یکی است. وقتی کسی را
دوست دارید، ارتعاشات وجود شما با آنچه واقعاً هستید هماهنگ شده است

اکنون که فهمیده اید افکار شما کلید جلب چیزهایی است که می خواهید و احساسشما نشانم  دهنده ی موقعیت پذیرش یا مقاومت است می توانید هر چیزی را که
آرزو دارید به دست بیاوریدآرزوها

مهم نیست موقعیت فعلی شما در برابر آرزویتان چیست. با تمرکز بر روی احساس و
هدایت افکارتان به سویی که منجر به احساس بهتری شود دوباره می توانید
هماهنگی ارتعاشی تان، با سعادتی که برای شما امری طبیعی است، به دست
بیاورید.آرزوها
ی

آیا براستی می توانم بر روی قانون جاذبه حساب کنم

قانون جاذبه همیشه شما را به جوهره و اصل چیزی که می خواهید می رساند.

هیچاستثنایی وجود ندارد

. به آن چیزی می رسید که به آن فکر می کنید، چه آن رابخواهید و چه نخواهید
. بعد از مدتی که تمرین کنید خواهید فهمید که قانون جاذبه
ثابت و پابرجاست و به شما دروغ نمی گوید و تغییر نمی کند.

شما را سردرگم نمیکند
. قانون جاذبه به دقت به ارتعاشاتی که ارایه می کنید پاسخ می دهد.

بسیاری از مردم ارتعاشاتی از خود ارایه می کنند که خودشان متوجه آن نیستند
و دقت نمی کنند که قسمت عمده افکار و ارتعاشات آنها در جهتی است خلاف جهت
آرزوهایشان.

نیروی داشتن احساس خوب در این لحظه

بر گرفته از کتاب  بخواهید تا به شما داده شود
نویسنده : جری هیکس

نیروی داشتن احساس خوب در این لحظه
نام ما آبراهام است و ما از قلمرو غیر مادی با شما سخن می گوییم. البته می دانید
که خود شما نیز از عالم غیر مادی آمده اید. بنابراین تفاوت چندانی با هم نداریم.
دنیای عادی شما هم بازتابی است از عالم غیر مادی. در حقیقت شما و دنیای دور و
برتان گستردگی دنیای انرژی و دنیای غیر مادی هستید.
دراین قلمرو غیر مادی، از کلمات استفاده نمی کنیم زیرا به زبان نیازی نداریم. زبان
غیر مادی ما براساس نوسانات انرژی است. ما قصد و نیتمان را به سوی همدیگر
ساطع می کنیم و دیگرانی که نیتشان با ما یکی است آنرا دریافت می کنند. دنیای
شما هم همین طور است اما اکثر شما این کار را از یاد برده اید.
هدف ما کمک به شماست تا به یاد بیاورید که بخشی هستید از منبع انرژی ، که
موجوداتی هستید تبرک شده و دوست داشتنی که به این جهان مادی آمده اید تا
منشأ خلقت باشید. همه ی شما موجوداتِ مادی، همتایی غیر مادی دارید، استثنایی
وجود ندارد. همه ی شما موجودات مادی به عالم معنا دسترسی گسترده ای دارید.
استثنایی وجود ندارد. اما اکثر شما موجودات مادی چنان سرگرم این دنیا شده اید
که ارتباطتان با منشأ خلقت گسیخته شده، هدف ما کمک به کسانی است که می
خواهند این ارتباط را از نو برقرار کنند.بر گرفته از کتاب  بخواهید تا به شما داده شود
در حالی که برای عده ای ارتباط مجدد کاری است ساده، برای بسیاری این ارتباطات
ساده نیست. علاوه بر آن عادات واندیشه های شما موانعی را به وجود می آورد تا

نتوانید از قابلیتهای خود استفاده کنید. گاهی اوقات مجراهای ارتباطی گشوده می
شود و ما می توانیم ادراک خود را به شما منتقل کنیم و این کار از راه انتقال
ارتعاشات به کسانی است که می توانند آن را بگیرند و بفهمند. ما دانسته های خود
را همچون امواج رادیو ارسال می کنیم و اِستِر آنها را می گیرد و به کلمات مبدل می
کند. خواسته ی مؤکد ما آنست که در این لحظه هر جا هستید خشنود باشید. می
دانیم اگر در جایی که می خواهید باشید نیستید این کلمات چقدر برایتان بیگانه
جلوه می کند. اما می دانیم اگر در این لحظه احساس خوبی دارید این احساس
کلیدی است برای دستیابی به هر نوع حالت از وجود، هر حالت از تندرستی، هر
درجه از ثروت و هر چه دلخواه شماست.بر گرفته از کتاب  بخواهید تا به شما داده شود

این صفحات برای آن نوشته شده که درک
بهتری از خود و کسانی که اطراف شما هستند پیدا کنید. اما کلمات به خودی خود
چیزی به ما یاد نمی دهند. درک واقعی، از تجربیات شما حاصل می شود و در حالی
که دایم در حال جمع آوری دانش و تجربه اید. اما زندگی شما فقط از اینها تشکیل
نشده، زندگی دستیابی به موفقیت، رضایت و شادی است. زندگی شما بیان دایمی
وجود واقعی شماست.
شما فقط چیزهایی را می شنوید که آماده ی شنیدن آنها هستید
ما در سطوح مختلفی از آگاهیتان با شما سخن می گوییم، اما شما فقط چیزهایی را
درک می کنید که آماده ی درک آنها هستید. همه برداشتی یکسان از این کتاب
ندارند اما هر بار خواندن این کتاب مطالب جدیدی به شما می آموزد. کسانی که
قدرت این کتاب را درک می کنند آن را چند بار می خوانند. این کتاب به موجودات
مادی کمک می کند تا رابطه شان را با خدا و هر آنچه براستی هستند، درک کنند.

نورون و انواع آن چیست

نورون و انواع آن را شرح دهید

تغییر باورها در کمتر از 60ثانیه با تکنیک تغییر باورها در کمتر از شصت ثانیه باورهای خود را تغییر دهید تغییر باورها در کمترین زمان.تغییرژن ودی ان ای با باورها

نورون و انواع آن

 نورون

یک نورون (سلول عصبی) یک سلول بیولوژیکی خاص است که اطلاعات را پردازش می نماید. این سلول از جسم سلولی و دو نوع شاخه به نامه های آکسون و دندریت تشکیل  شده است. جسم سلول یک هسته دارد که محتوی اطلاعات در مورد رفتار موروثی و یک پلاسما می باشد. نورون‌ها علایم را توسط دندریت ها (گیرنده ها) از سایر نورون ها دریافت می کند و علایم ایجاد شده توسط جسم سلول را به وسیله آکسون ( فرستنده ) منتقل می نماید. در پایانه این شاخه ها، سیناپس ها هستند. یک سیناپس یک ساختار اساسی و یک واحد تابعی بین دو نورون(مجرای آکسون و یک نرون و دندریت نرون دیگر ) است. وقتی که محرک به پایانه سیناپس می رسد، فعل و انفعال شیمیایی خاصی، باعث می شود تا فرستنده نورون تحریک شود؛ تحریکات نورون در عرض شکاف سیناپسی منتشر می شود و بسته به نوع سیناپس، گیرنده نورون را در انتشار علائم الکتریکی تحریک نموده یا باز می دارد. اتصالات سیناپسی با عبور علایم از آن قابل اصلاح می باشد، به گونه ای که سیناپس ها بتوانند از فعالیت هایی که خود در آن سهیم هستند، فراگیری و یادگیری داشته باشند. این وابستگی تاریخی در اتصالات سیناپسی به عنوان حافظه عمل می کند و امکان پاسخگویی را برای حافظه انسان فراهم می نماید.

نورون ها به صورت انبوه به یکدیگر مرتبط هستند به طوری که پیچیده تر و فشرده تر از شبکه های تلفن است و هر نورون به 10یا 10نورون دیگر مرتبط است. در کل در مغز انسان، تقریبا 1014 الی 1015 ارتباط داخلی وجود دارد.

تصمیمات مفهومی پیچیده، مانند تشخیص چهره در مغز انسان کمتر از یکصدهزارم ثانیه صورت می گیرد. این تصمیمات توسط شبکه ای از نورون‌ها صورت می گیرد که سرعت عملیات آنها تنها چندهزارم ثانیه است. این امر دلالت می کند که محاسبات نمی تواند بیشتر از حدود 100 مرحله سریال داشته باشد. به عبارت دیگر، مغز یک سری برنامه های موازی اجرا می کند، که دارای حدود 100 گام برای چنین وظیفه مفهومی هستند. این موضوع به قاعده صد مرحله ای معروف است.

انواع نورون ها

از نظر عملکرد عملکرد:

از نظر عملکردی نورون ها را می توان به سه دسته ی نورون های حسی، نورون های حرکتی و نورون های رابط يا بينابینی تقسيم بندی کرد:

-نورون هاي حرکتي پيام عصبي را از مراکز فرماندهي به سمت هدف که مي تواند سلول ماهيچه و يا يک غده باشد منتقل مي کند.

-نورون حسي همان نوروني است که در نخاع قرار دارد و پيام هاي حسي را به سمت مراکز فرماندهي ارسال مي کند.

-نورون هاي رابط يا بينابيني به دو دسته تقسيم مي شوند:

1) نورون هايي که آکسون آن ها هرگز ماده خاکستري را ترک نمي کند و فاقد ميلين هستند و فقط در ماده خاکستري ارتباط بين قسمت هاي مختلف را بر قرار مي کند. به اين نورون ها، نورون رابط ناحيه اي نيز گفته مي شود.
2) نورون هاي که شبيه نورون هاي حرکتي بوده و پيام را از يک قسمت سيستم عصبي مرکزي به جاي ديگرمي برند. اين نورون ها مي توانند داراي ميلين باشند. به نورون ها ، نورون هاي رابط فرافکن گفته مي شود.

از نظر ظاهری:

بر اساس شکل ظاهری نورون ها را به تک قطبی، تک قطبی کاذب، دوقطبی، چندقطبی تقسيم بندی می کنند.

در نورون تک قطبی، از يک قسمت سلولی يک شاخه خارج می شود و بعد به چند شاخه تقسيم می گردد.

در نورون تک قطبی کاذب: قسمت خارج شده از سلول به دو شاخه تقسيم می شود و به شکل T در می آيد.

در نورون های چند قطبی نيز چندين شاخه از آن ها خارج می شود.

 

انواع سلول های عصبی

 

از نظر ميلين دار بودن يا نبودن و قطر:

از اين منظر به سه دسته تقسيم بندی می شوند:

-نورون های ميلين دار A که دارای بيشترين قطرند و بيشترين سرعت انتقال پيام را نيز دارند.

-نورون های ميلين دار B  که در سيستم عصبی خودکار ديده می شوند.

-نورون های بدون ميلين C که کمترين قطر را داشته و در نتيجه کم ترين سرعت را نيز دارا می باشند.

 

هر کدام از اين انواع نورن های A,B,C تسيم بندی می شوند که خارج از حوصله اين طرح است.

انواع سلول هاي عصبي

سلول های گليال:

اين سلول ها در لابه لای نورون ها قرار دارند و نقش محافظتی دارند. تعداد آن ها 15-10 برابر نورون هاست. اين سلول ها نيز به دو قسمت محیطی و مرکزی تقسيم بندی می شوند.نوع محیطی همان سلول های شوان هستند در ساختن ميلين در رشته  های عصبی محیطی نقش دارند.

 نوع مرکزی به سه دسته تقسيم بندی می گردد:

الف) ميکروگليا:

همان سلول های ماکروفاژی اند که هم در ماده خاکستری و هم در ماده سفيد ديده می شوند و دارای زوايد زياد هستند.

انواع سلول هاي عصبي

ب) اوليگودندروسيت ها:

اين سلول ها نيز هم در ماده سفيد و هم در ماده خاکستری قرار دارند. آن هايی که در ماده سفيد هستند کارشان ساختن ميلين برای سلول های سيستم عصبی مرکزي است.

انواع سلول های عصبی

ج) آستروسيت ها:

اين سلول ها از بقيه سلول ها بزرگ ترند و تعدا آن ها نيز بيشتر است و داراي اعمالي مانند ترميم سيستم عصبي مرکزي، تغذيه نورون ها، جلوگيري از تداخل سيناپس ها با هم ، حذف پتاسيم هاي اضافي مايع خارج سلولي، حذف برخي نوروترانسميترها از شکاف سيناپسي

انواع سلول هاي عصبي

 برای اموزش تغییر باورها در کمتر از 60ثانیه به وبسایت گرداب موفقیت ونیزان مراجعه نمایید.

www.vanizan.com

منبع:

راعی، رضا (1380). شبکه های عصبی. مدرس علوم انسانی. شماره 19.

تغییر باورها در کمتر از 60ثانیه با تکنیک تغییر باورها در کمتر از شصت ثانیه باورهای خود را تغییر دهید تغییر باورها در کمترین زمان.تغییرژن ودی ان ای با باورها

برنامه ریزی ضمیر نا خودآگاه برای جذب ماشین رویایی با تکنولوژی پیام های پنهان و امواج مغزی

برنامه ریزی ضمیر نا خودآگاه برای جذب ماشین رویایی با تکنولوژی پیام های پنهان و امواج مغزی .
هماهنگ کردن ذهن و روح برای رسیدن خیلی سریع به اهداف .subliminal massage, پیام های پنهان, سابلیمینال,subliminal massage, پیام های پنهان, سابلیمینال
طراح و تنظیم :مهندس سید فخرالدین موسوی صالح
برای دریافت سایر محصولات سایت گرداب موفقیت ونیزان به وبسایت زیر مراجعه نمایید.
www.vanizan.com
سفارشات هم پذیرفته میشود برای درخواست به ایدی تلگرام زیر مرجعه نمایید:
@vanizan1358

آلبوم ها شامل تاکیداتی است که بر ذهن ناخودآگاه شما تاثیر می گذارد زیرا اعتقادات ناخوداگاه ما تمام قدرت را برای حرکت به سمت تکامل را دارد پس از روانه کردن تاکیدات مسیر های عصبی جدید در ذهن شما ایجاد میشود که به مرور زمان در صورت استفاده مدام این مسیرها تبدیل به جاده موفقیت شما میشوند که چیزی جز کسب موفقیت در ذهن شما خطور نمی کند و به طور شگفت انگیزی، وقتی یاد بگیرید چطور فکر کنید به شدت انگیزه شما، عزت نفس و سلامت شما افزایش پیدا میکند .
البوم ها شامل امواج مغزی تتا میباشد که حالت تتا مرز بین خود آگاه و ناخودآگاه است که در این حالت می توانیم بخش اعظم ناخودآگاه را که به طور معمول در حال عادی غیرقابل دسترس است را تحت تاثیر قرار دهیم. در این حالت ذهن قادر به یادگیری، بهبود و رشد عمیق است – این اموج مغزی می تواند ما را به تغییرات الهی و آشکار در جهان مادی متصل کند.subliminal massage, پیام های پنهان, سابلیمینال

همانطور که به آلبوم گوش میکنید میتوانید اهداف خود را تجسم کنید تا در نهایت فراوانی و نعمت های بیشتری در زندگی شما ایجاد شود. شما نمیتوانید فقط آلبوم را استفاده کنید و منتظر سحر و جادو باشید بلکه احساس ، انرژی و انگیزه ای که درون شما ایجاد میشود باید با عمل و اقدام کردن همراه باشد.

احساسات راهنمای درون شما هستند .

احساسات راهنمای درونی شما

سیستم عصبی شما همان احساسی است که سیستم راهنمای شماست

شما اتفاقات خوب یا بد را براساس تفکراتتان تجربه می کنید:
“کسی که همیشه در مورد بیماری صحبت می کند، بیمار می شود و کسی که به طور مداوم در مورد رفاه صحبت کند، در رفاه و آسایش به سر
خواهد برد.” استر و جری هیکس در این کتاب اشاره می کنند که “شما همه ی این ها را براساس تفکرات تان جذب می کنید.” با تمرکز بر روی
چیزی، باعث می شوید آن مسئله برایتان اتفاق افتد.

شما با فکر کردن به چیزی آن را به سمت خود جذب می کنید، حتی اگر آن را نخواهید:

بر اساس این کتاب “شما با فکر کردن به چیزی از طریق قانون جذب، آن را بزرگ و بزرگتر و قویترخواهید کرد.” بنابراین سعی کنید افکار خود را
مثبت نگه دارید.
هر چه بیشتر بر روی مسئله ای تمرکز کنید، قویتر می گردد:

مورد مذکور این قابلیت را به شما می دهد که حقیقت زندگی خود را با افکارتان ساخته و مسائلی که دوست داشته تجربه کنید، روزی به آنان
دست خواهید یافت. شما با نگرانی های خود باعث می شوید اتفاقات بدی برایتان رخ دهد.

بهتر است به احساسات خود اعتماد کنید تا آن که بیش از حد به تصمیماتتان فکر کنید:

به بیان دیگر: به ندای قلب خود گوش فرا دهید. به جای فکر بیش از حد به انتخابهایتان اجازه دهید احساساتتان، شما را به سمت درست هدایت
کند. با این کار زندگی رضایتمندانه تری را تجربه خواهید کرد.

شما با تفکر مثبت خود می توانید باعث گردید اتفاقات خوب با سرعت بیشتری برایتان رقم خورد:

خواستن و تمایل” شامل تمرکز به یک موضوع آن هم به صورت کاملأ مثبت می باشد. وقتی که به

موضوعی با دقت نظر کامل به گونه ای مثبت می نگرید، آن مسئله بسرعت برایتان به وقوع خواهد پیوست . . . شک نکنید.”

برای ایجاد یک تغییر، باید به مسائل آن گونه که آرزو دارید باشند، بنگرید نه آن گونه که در واقع هستند:
این رازی است که تنها افراد موفق می دانند و در کتاب های علمی با عنوان “تجسم دیداری” از آن یاد می شود. مایکل فلپس هر شب قبل از

خواب خود را برنده تجسم می کرد. همان گونه که می بینید وی در حال حاضر پرافتخارترین قهرمان تاریخ بازی‌های المپیک و دارنده ۲۲ مدال شنا

است. در این کتاب می خوانید: “به منظور تأثیر هر چه بیشترِ تفکرات مثبت بر روی اتفاقات، بایستی نادیده بگیرید که چه کارهای دشواری هستند-

و هم چنین به این که دیگران شما را چگونه می بینند کاملاً بی توجه باشید. و تنها تمام تمرکز خود را حول این محور بگنجانید که دوست دارید چه

اتفاقاتی برایتان به وقوع بپیوندند.شما می توانید قدرت مغناطیسی جذب اتفاقات خوب خود را با اختصاص دادن زمان روزانه به “افکار قدرتمند”

افزایش دهید:

دقیقه از روزتان را به طور جدی به فکر کردن در مورد اهداف، رؤیاهایتان و آن چه از زندگی می خواهید اختصاص دهید. برادران هیکس می گویند
این عمل شانس شما را برای رسیدن به موفقیت بسیار افزایش می دهد.

موفقیت یک منبع تمام نشدنی است. هر کس می تواند از آن بهره برد:

فراموش نکنید که موفقیت دیگران، موفقیت شما را محدود نمی کند. از آن طرف براساس آنچه که در کتاب نوشته شده، شما با جذب موفقیت،
موفقیت دیگران را محدود نخواهید کرد.

به خودتان اجازه ندهید در ناامیدی ها غرق شوید:

ناامیدی تنها باعث جذب اتفاقاتی است که ناراحتی شما را بیشتر خواهند کرد و تنها نشانه آن است که شما به هدفی که در زندگی آرزویش را

داشته اید، نرسیده اید. بنابراین به جای حسرت خوردن برای از دست دادن آرزوهایتان، تنها به آنچه دوست دارید و می خواهید، فکر کنید.

از تماشای برنامه های تلویزیونی همانند جنایت و بیماری که انرژی های منفی را به شما منتقل می کنند، اجتناب کنید:

با دیدن این برنامه ها تنها موجب می گردید به آنان بیشتر فکر کرده و شانس اتفاق افتادنشان را افزایش دهید. باز هم یادآوری می کنیم که: “با

توجه شما به هر چیزی، آن مورد بیشتر و بیشتر به سمت شما کشیده می شود.”

بدانید اگر روابط تان با دیگران بد است، تنها خودتان موجب آن گشته اید:

توجه به مسائل منفی هم چون گرفتن انتقام می تواند موجب ویرانی روابط شخصیتان باشد. با این ذهنیت که “هیچ چیز به وقوع نخواهد پیوست

مگر آن که شخصاً آن را جذب کرده باشید”، می توانید از روابط بد با همسر و بستگان تان رهایی یابید.