تنظیم سریع چاکراها

۸۰۰,۰۰۰ تومان

شما به میدان کوانتومی وصل میشید واز ذره به موج و از ماده به انرژی تبدیل میشید

و درنهایت یک امضای الکترومغناطیسی به جهان هستی ارسال می کنید
7چاکرا را سریع پاکسازی و تنظیم می کنید
و انها را به تعادل می رسانید .