درخواست اجازه از سیستم بدن خود برای تغییر و تبدیل با پیامهای پنهان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

درخواست اجازه از بدن خود برای تغییر و تبدیل با پیامهای پنهان

آیا بدن شما سر سخت  است یا شما را از تغییرباز می دارد؟ این تأکیدات  پیامهای پنهان از قدرت ذهن ناخودآگاه شما برای درخواست و دریافت اجازه از هر سیستم بدن خود برای پذیرش و کمک به تغییرات دلخواه شما آگاه می شود.

این کمک می کند تا روشن و حذف هر گونه مقاومت،

اجازه می دهد سیستم بدن خود را برای همکاری با هم برای شما مفید است. این جایگزین تأیید اعتبارات زیرآستانه ای  نیست.

باعث میشه که نتایج خیلی سریع تر اتفاق بیفتد