راهنمای هم فرکانس شدن با فرکانس خدا و انرژی منبع

۴۹,۹۰۰ تومان

هم فرکانس شدن با فرکانس خدا و انرژی منبع

اگر به شما بگویند که خداوند یک انرژی است که بصورت مجموعه ای از قوانین در حال اداره جهان است… خدایی که هرگز در مقابل عجز و لابه ی شما احساساتی نمی شود، چه می گویید؟

اگر بگویند میزان نعمت هایی که وارد زندگی تان می شود نیز بر اساس شناختی است که از قوانینِ خداوند دارید نه بر اساس میزانِ عجز و لابه های تان در برابر او، چه می گویید؟

اگر به شما بگویند تفاوت میان “نگاه به خداوند بعنوان یک انرژی که جهان را با قوانینی مشخص اداره می کند” با “این نگاهِ حساساتی”

همان تفاوت میان ثروت است و فقر…

تفاوت میان سلامتی است و بیماری…

تفاوت میان آرامش است و نگرانی…

تفاوت میان شادی است و غم….

آیا آنگاه قصد دارید که خداوند را از نو بشناسید… قوانینش را بیاموزید… تا بتوانید فکر خدا را بخوانید؟

این کتاب را نوشتم تا نه تنها پاسخی دقیق برای تمامی این سوالات باشد، بکله بتوانید مقابل بزرگترین چالش زندگی تان بایستید و به جای اینکه اوضاع بدِ زندگی تان را تقدیر الهی بدانید، تصمیم بگیرید، با شناختِ بهتر خداوند و قوانینش، کنترل زندگی تان را به دست گرفته و اجازه ورودِ نعمت های بیشتری را به زندگی تان بدهید.