Tag Archives: شیمیایی و ژنتیکی

ادامه مقاله ذهنتان را به ماده تبدیل کنید

قسمت دوم  ذهنتان را به ماده تبدیل کنید دارونما: تشریح یک فکر مقایسه کرد. مغز از حدود ۱۰۰ میلیارد سلول عصبی به نام نورون تشکیل شده است که به صورت این شما – مدارهای مغزی، وضعیت شیمیایی درونی، بیان ژن ها و در نهایت، سلامتی شما – در نتیجه ی این شخصیت و حالت وجودی [ادامه مطالب]