سابلیمینال ترکیبی دستیابی به قدرت الهی در۴۰روز

۲۹۷,۰۰۰ تومان

لايه هاي فرکانس در اين سابلیمینال ترکیبی خاص به گونه اي طراحي شده است

که تمام انرژي را در بدن شما شامل همه چاکراها (و همچنين چشم سوم و انرژي کنداليني) ، انرژي موجود در سلول هاي شما و انرژي اطراف شما تحريک مي کند. ؛ هاله شما ، بنابراين هماهنگ سازي و جذب انرژي به درون شما از منبع است.

هميشه در آنجا و درون شما و اطراف شما است. هماهنگ سازي با آن به شما قدرت مي دهد تا خود نهايي خود باشيد و به شما اين امکان را مي دهد که مانند گذشته هرگز به دنياي اطراف خود و زندگي روزمره خود نپردازيد.

براي تجسم انرژي از تصاوير استفاده کنيد ، يا چشمان خود را ببنديد و با حرکت در درون شما و احاطه شما ، انرژي را تجسم کنيد.
شما يک خدا هستيد – قدرتهاي جادويي خود را براي ايجاد بي نهايت از بين ببريد و باورهاي قدرت را نصب کنيد

خداوند در درون شماست و شما بخشی از او هستی لذا همواره  همواره خداوند با شما و همراه شما است

این فایل قدرتمند ترکیبی به شما کمک می کند در در عرض حدود 40 روز به اون نیرو و هویت الهی دست پیدا کنید