فرکانس ویروس کرونا

سابلیمینال ترکیبی فعال سازی سیستم ایمنی بدن

“درس ویروس کرونا برای شما چیست؟”

✨فرکانس ویروس کرونا: درست مانند هر ویروس دیگری ویروس کرونا دارای فرکانس حدودا بین ۵.۵ تا ۱۴.۵ هرتز است .

*در بالاتر از این فرکانسها ویروس غیر فعال و در فرکانسهای بالاتر از ۲۵.۵ هرتز خواهد مرد .

*برای فردی که در فرکانسهای بالا زندگی میکند این ویروس خطرناک تر از سایر
عفونت های حاد تنفسی نیست.

✨ارتعاش برخی از احساسات ما بطور حدودی به شرح زیر میباشد :
•درد = ۰.۱ تا ۲ هرتز
•ترس = ۰.۲ تا ۲.۲ هرتز
• خشم = ۰.۵ هرتز
• غرور = ۰.۸ هرتز
•مقاومت = ۰.۶ تا ۳.۳ هرتز
•عصبانیت = ۱.۴ هرتز
•قدردانی = ۴۵ هرتز
•دوست داشتن = ۵۰ هرتز
•سخاوت = ۹۵ هرتز
• احساس وحدت با افراد دیگر = ۱۴۴ هرتز و بیشتر
•شفقت = از ۱۵۰ هرتز و بالاتر (اما رحمت فقط ۳ هرتز است)
• عشقی که انسان با قلب خود برای همه افراد بدون استثنا و برای همه موجودات زنده ایجاد می کند= از ۱۵۰ هرتز و بالاتر
• عشق بدون قید و شرط = از ۲۰۵ هرتز

✨همانطور که میبینیم فرکانس انسانهایی که در ترس هستند، ۰.۲ تا ۲.۲ هرتز میباشد.
انسان برای اینکه سلامت باشد،
باید ارتعاشاتش بین (۶۸ تا ۷۸) Hz باشد.
با ایجاد حس درست در سلامت خود بکوشیم

برای پاک سازی و افزایش ارتعاشتون روی این لینک کلید کنید

ارتعاشششششششششششششششش