افزایش حساب بانکی خود با موسیقی پنهان

۹۹,۰۰۰ تومان

برای من همواره از اسمان طلا می بارد
پول بدون زحمت به سمت زندگی من در جریان است
بعد از گوش دادن به این فایل شما احساس اعتماد به نفس بیشتری در مورد پول و ثروتی که اطرافتان وجود دارد دارید و با اینکار تمام
باورهای قدیمی منفی در مورد پول از ذهن شما پاک میشود و تمرکز ذهن شما روی جنبه های مثبت ثروت قرار میگیرید.