بازسازی مغز شما برای انگیزه وتمرکز بر اهداف جهت دار | تمرکز ذهنی Isochronic

۷۹,۰۰۰ تومان

بازسازی مغز شما برای تمرکز بر اهداف جهت دار | تمرکز ذهنی Isochronic

مراقبه های Isochronic متعلق به ذات الهام بخش برای انگیزه ماندن و متمرکز بر هدف اصلی شما.

این جلسه برای شما ایجاد شده است، اگر تمایل دارید اهداف را بنویسید، اما از آن پیروی نکنید، یا اگر تمایل به تعویق انداختن و به ندرت درایو درونی را برای انجام کارهای خود انتخاب کنید.

شما ممکن است اشتیاق و زندگی خود را می دانید، اما سطح انگیزش شما کم است … دلیل اصلی این است که شما ممکن است لرزش منفی را در داخل خود حمل کنید. هنگامی که شما احساس خوبی دارید، لازم نیست خودتان را مجبور به عمل کنید، فقط این کار را به طور طبیعی انجام دهید. اما زمانی که احساس می کنید، انگیزه بیشتری برای کار بر روی اهداف خود خواهید داشت.

احساسات شما بزرگترین نیرویی است که شما را به جلو می برد و شما را متمرکز می کند. این همان چیزی است که در مورد این تمرین – جرقه احساسات مثبت است که شما را به پیروی از رویاهای شما تحریک می کند. احساسات مثبت ما در این ضبط متمرکز می شود امید، شادی، هیجان، خوش بینی، محبت، رضایت و اشتیاق.