جهان فراوانی و جذب ثروت بی نهایت با سابلیمینال ترکیبی

۲۹۷,۰۰۰ تومان

این فایل ترکیبی سابلیمینال شما را از طریق جهان بیرونی به  درون جهان داخلی سوق می دهد. من این ویدئوی تجلی و فراوانی را ایجاد کردم تا احساس ادراک شما را فعال کنم تا بتوانم تشخیص دهم که جهان به شما فرصت های درآمدزایی و فرصت های تولید ثروت را می دهد. جهان همیشه فراوانی را ارائه می دهد ، اما اگر برای دیدن آن آموزش ندیدید ، می تواند از کنار شما عبور کند. می بینید ، بیش از وفور و ثروت کافی در این جهان وجود دارد. پول و ثروت فقط شکل دیگری از انرژی است که برای انجام وظایف به کار می رود.

و همواره وفور و فراوانی را برای شما به ارمغان می اره

و بابرنامه ریزی مجدد ضمیر ناخوداگاهت مغناطیس وفور و فراونی میشی.

و برای تو از اسمان طلا می بارد..