برنامه ریزی ضمیر نا خوداگاه با پیام های پنهان جهت افزایش عزت نفش فوق العاده قدرتمند با سابلیمینال ترکیبی

۶۹۶,۰۰۰ تومان

عزت نفس یعنی‌، باور به ارزشمند بودن خودت و ارزشمند دانستن دیگران.

فایل ترکیبی سابلیمینال قدرتمند  عزت نفس مأموریت داردکه بدون زحمت و تلاش فقط با گوش دادن و احساس خوب  با شکستنِ تمامی پوسته‌هایی که بخاطر نگرانی از اظهارنظراها، انتقادها، سرزنش‌ها و قضاوت‌های دیگران به دورِ خود تنیده اید، عزت نفس فراموش شده تان را به شما یاد آور شود