مدیتیشن باز کردن چاکرا ریشه با پیام های پنهان

۹۰,۰۰۰ تومان

مدیتیشن باز کردن چاکرا ریشه

1-ارتباط عمیق با فیزیک بدنی

2-احساس پایداری،تعادل،ایمنی و اعتماد به نفس

3-به خودتان و توانایی هایی تان برای زنده مانده اعتماد کنید

4-استحکام صداقت ، عمیق ترکردن رابطه هایتان

این مدیتیشن پیام های پنهان درون شما را با اصول اولیه زندگی اتصال میدهد.ریشه در واقعا جایی است که در ان جا قدرت است و انرژی ها از طریق ریشه جریان دارند.باز کردن چاکرا ریشه با این مدیتیشن در شما احساس اعتماد به نفس وقدرت ،تعادل،و بی باکی را ایجاد میکند.

چاکرا ریشه حس وابستگی را بیان میکند . چاکرا ریشه نیروی اولیه اتصال کار با انرژی زمین است.رنگ پایه چاکرا قرمز است و ان در پایه ستون فقرات قرار گرفته است.

پیام های پنهان به طور خاص طراحی شده اند تا کمک کند تعادل را باز کنید و برای افزایش حس ایمنی و اعتماد به خودتان چاکرا ریشه را تمیز میکند.