کتاب فعال سازی چشم سوم

۱۴,۰۰۰ تومان

چشم سوم با اسامی مختلف خوانده می شود. از جمله: چشم دل، چشم درون،
چشم دانش، چشم بصیرت، چشم شهود، چشم یگانه، چشم معرفت، چشم معرفت بین،
ستاره شرق، کبوتری از ملکوت، چاکرای ششم، چاکرای پیشانی، چاکرای گورو،
دروازه اثیری، تیسراتیل، تری کوتی، تری ونی، موکتا تری ونی، جنانترا، سیوانترا،
برومادهیا، برامی ری ها، دودال کانوال، آجنا و …
آجنا یک کلمه سانسکریت به معنی سرکردگی، اطاعت کردن، فرمان، درک کردن و یا
به طور کامل فهمیدن است.
چشم سوم یک ساختار فیزیکی نیست و نباید در کالبد فیزیکی به دنبال آن باشیم. چرا
که در این کالبد چیزی نخواهیم یافت. وقتی کالبد اثیری و کالبد فیزیکی بر هم منطق می
شوند، محل قرار گرفتن چشم سوم در کالبد اثیری منطبق بر وسط پیشانی در جسم