روش مطالعه ٨ مرحله ای دانشگاه هاروارد

روش مطالعه ٨ مرحله ای دانشگاه هاروارد

روش مطالعه ٨ مرحله ای دانشگاه هاروارد

 

روش مطالعه ٨ مرحله ای دانشگاه هاروارد
روش مطالعه ٨ مرحله ای دانشگاه هاروارد

در این مقاله سعی بر این است که پس از آموزش روش صحیح مطالعه، دانشجویان عزیز بتوانند از ابتدای سال تحصیلی، ھدفمند و مؤثر به یادگیری دروس پرداخته و نتایج بهتری را از آن خود سازند.
تاکنون روشهای مختلفی جهت مطالعه کتاب های درسی توصیه شده است، یکی از بھترین روشهای پیشنھادی روش  (PQRST)  است، که یک تکنیک مفید، موثر و سازمان یافته است. استفاده از این 
روش، از آن جهت توصیه میشود که میتواند، توانایی فراگیرنده را برای مطالعه، به خاطر سپاری و یادآوری مطالب درسی افزایش دھد.
مراحل روش:PQRST
این روش که براساس حروف اول مراحل پنجگانه آن نام گذاری شده است، دارای مراحل زیر است: 
 مرحله پیشخوانی:Preview
اولین گام برای مطالعه یک کتاب درسی بررسی مقدماتی (مطالعه اجمالی) آن است، در این مرحله، مطالب یک فصل برای دستیابی به یک دیدکلی درباره موضوعات و بخشھای اصلی آن پیشخوانی میشود.
پیشخوانی موجب درک بیشتر مطالب میشود چون، طی مطالعه اجمالی و آگاھی کلی فرد از موضوع مورد مطالعه، اجزاء کتاب و ارتباط آن با یکدیگر در نظر خوانندهی آن مفھوم بھتری پیدا
میکند.
مرحله پیشخوانی شامل: خواندن عنوان فصل، خواندن سطحی مطالب یک فصل، تمرکز و توجه
روی عناوین بخشھای اصلی و فرعی کتاب، نگاهگذار به تصاویر و مثالھا به ویژه خواندن دقیق بخش خلاصه آخر فصل است.
 مرحله طرح سوال:Question
پس از خاتمه مطالعه اجمالی یک بخش، در این مرحله تعدادی از عناوین اصلی و فرعی، قسمتھای  مورد مطالعه به سوال تبدیل میشود.
در با در نظر گرفتن این مسأله که طرح سوال از محتوای درسی، حس کنجکاوی و انگیزه یادگیری 
را در خواننده کتاب افزایش میدھد، این امر باعث افزایش دقت و تمرکز فکری و در نتیجه سرعت و سھولت یادگیری میشود.
عقیده ی روان شناسان، عامل کنجکاوی موجب افزایش اشتھای ذھن برای یادگیری بیشتر میشود و در نتیجه چنانچه اطلاعات حاصله ناشی از پرسشھای معینی باشد، به راحتی ترکیب میشود و بیش تر در حافظه باقی میماند.
 مرحله خواندن:Reading
پس از مطالعه اجمالی و طرح سوالات برانگیزنده از عناوین کتاب درسی، قدم بعدی خواندن عمیق  و دقیق محتوای درسی برای درک و فھم صحیح آن است.
در این مرحله خواننده کتاب باید تلاش کند تا درباره آن چه که می خواند فکر کند و آن را با 
آموخته ھای قبلی خود مرتبط سازد.
 مرحله به خود پس دادن:Self-Recitation
پس از خواندن دقیق مطالب، باید تلاش کرد تا ایده ھای اصلی محتوای مورد مطالعه بدون مراجعه  به کتاب و از حفظ یادآوری شود.
برای این کار یادگیرنده میتواند مطالب را ( با صدای بلند یا آھسته) به خود بازپس دھد. 
باید تلاش کرد تا به پرسشھای مطرح شده در مرحله سوم پاسخ داده شود و در صورت عدم امکان 
پاسخ یابی برای آنھا بازگشت مجدد به متن اصلی و تکرار خواندن ضروری است.
در صورتی که  قادر به  بازگو کردن مطالب مطالعه شده در قالب کلمات و عبارات خود باشیم، میتوانیم ادعا کنیم که آن مطالب را خوب یاد گرفته ایم.
با استفاده از تکنیک به خود پس دادن، فاصله ھای خالی اطلاعات و خلاء یادگیری افراد آشکار میشود، و زمینه را برای سازماندھی مجدد مطالب در ذھن فراھم میسازد.
بھ خود پس دادن، مرحله مرور و تکرار فعالانه مطالب درسی است که اگر آن را به کار نبریم، 
فراگیری فعال نداریم و علیرغم تلاش و صرف وقت برای خواندن، در ھنگام یادآوری مطالب به ویژه زمان امتحانات با مشکل مواجه میشویم.
تکنیک به خود پس دادن یکی از اصول اولیه تثبیت اطلاعات در حافظه است و باید زمان زیادی 
صرف مطالعه و از حفظ گفتن درس نمائیم.

مرحله آزمون:Test

پس از پایان مراحل چهارگانه در یادگیری محتوای درسی، میتوان میزان یادگیریهای تحقیق یافته خود را ارزیابی کرد.
در این مرحله درمی یابیم که تا چه اندازه مطالب را خوب و عمیق آموخته ایم و کدام قسمتھا را  خوب نیاموخته ایم تا به مطالعه جبرانی بپردازیم.
درج سئوالات و تمرینات در پایان فصول کتاب به این منظور است که فرد در پایان مطالعه پس از ارزیابی خود، در صورت نیاز مراحل قبلی را مجدد ا ارزیابی کند.
نکته مھم
*یکی از دلایل بروز اضطراب امتحان عدم رعایت قواعد مراحل چھارم و پنجم است. یعنی چون
فراگیرنده، مطالب مطالعه شده را در ذھن خود سازماندهی نکرده و میزان تسلط خود بر محتوای درسی
را نمیداند. در نتیجه احساس اضطراب استرس و نگرانی میکند.
*نظر به سودمندی و کارآیی روش فوق به دانشجویان عزیز توصیه میشود اصول و مراحل این روش را در مطالعات درسی خود به کار گیرند.
*استفاده از این روش در افزایش بازده یادگیری تأثیری قطعی دارد. اما مستلزم تمرین و تکرار است، و به صبر و حوصله و اراده قوی نیازمند است.
شیوه های مطالعه:
تنظیم برنامه
از آنجا که به عنوان دانشجو و دانش اموز کارهای زیادی دارید، بھتر است برای فعالیتهای روزمره خویش ( کار، 
تفریح، مطالعه، استراحت) برنامه ھای حساب شده ای داشته باشید تا ھر کاری را به موقع انجام دھید.
داشتن برنامه مشخص مطالعه، نیروی تمرکز حواس را زیاد میکند و مانع از انباشته شدن مطالب درسی را برای شب امتحان میشود.
برنامه مطالعه ی خود را واقع بینانه طرح ریزی کنید.

برنامه مطالعه را به شکلی طراحی کنید که در مقابل حوادث غیرقابل پیش بینی انعطافپذیر باشد. 
برای یک زمان محدود برنامه ریزی زیادی نداشته باشید. 
مطالعه مطالب پیچیدهتر را در ساعاتی که کارآیی بیشتری دارید، انجام دھید. 
اوقات غیر مولد خود را به کارھای آسانتر اختصاص دھید. 
مطلب بسیار مشابه را با ھم مطالعه نکنید. 
در برنامه مطالعه یک روز، دروس متفاوتی گنجانده شود. 
به خود استراحت بدھید (برنامه یادگیری فاصلھای به نسبت یادیگری فشرده بازده بھتری دارد.) 
زمان مناسب مطالعه نباید طولانی باشد ١ ساعت بیشتر نباشد. 
ھرگز مطالعه را به شب امتحان موکول نکنید. 
ضمن مطالعه فعال باشید یادداشت برداری و خط کشیدن زیر مطالب مھم موجب افزایش تمرکز حواس میشود.
پس از خاتمه کلاسھا موارد آموزشی را مرور کنید و به رفع ابھام ھای آن بپردازید تا بازده یادگیری شما افزایش یابد.

ما در گرداب موفقیت ونیزان به دنبال روشهای نویین و جدید برای جایگزینی روش های قدیم هستیم
تا بدون تلاش و زحمت به خواسته هاتون برسید
سریع ترین و اسانترین راه نفوذ به ضمیر ناخوداگاه
ذهن خود را برای چیزهایی که میخواید برنامه ریزی کنید.
ما در فایلهای ترکیبی سابلیمینال (صوتی.تصویری.نوشتاری) قصد داریم که از طریق تکرار جملات تاکیدی مثبت بصوت پیام های پنهان و کدگذاری شده و تصاویر سریع روی صفحه و پخش فرکانس خاصی و موسیقی ارامبخش تغییرات مثبتی را در ذهن شما ایجاد کنیم .
پس از این فایلها استفاده کنید تا ذهن خود را برای حافظه ای قدرتمند و فو قبشری مثل انشتین و تسلا و .برنامه ریزی کنید برای دانلود فایلها روی لینک زیر کلیک کنید

تقویت حافظه و حافظه ی فوق بشری و حافظه ی تصویری قدرتمند