ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده

‫اﮔﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ ،ﺳﯿﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻦ در ﻣﺪارﻫﺎﯾﯽ

‫ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ دور آن ﮔﺮدش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرات در ﻣﺪار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ

‫ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ‪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻋﻢ از ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ‪ ،دﻣﺎ‪ ،ﻧﻮر و ‪ …ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .در ﻣﻮرد ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ

‫ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدق اﺳﺖ‪ .اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ‪ ،ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮی‪،

‫ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد‪ ،در ﻣﺪار )ﻣﺴﯿﺮ( ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد او در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.

 

‫ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺰﺋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﻼس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک آن ﻫﺎ ﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻫﻢ رﺷﺘﻪ

‫ﺑﻮدن اﺳﺖ‪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻓﺮدی داﻧﺸﺠﻮی آن رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﮐﻼس ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ‪.

‫ﻣﺜﺎل ﮐﻠﯽﺗﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ‪” :ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﺎز

 

‫ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﭘﺮواز” ﻧﺴﺒﺖ

چقدر زیبا قرآن کریم این قانون فرکانس رو بیان کرده در سوره مبارکه نور:
«الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ»

 

‫داد‪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ

‫ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.

 

‫ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺪار ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت وی در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.

‫ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﻮاﻟﯽ از ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ آن ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ

‫اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ‪:

‫دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻣﺪار ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت )وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ‪ ،ﻣﺎﻟﯽ‪ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ‪(…

‫ﭼﯿﺴﺖ؟

 

‫اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﺪه ای آن را ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ آن

‫ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪ .ﺟﻮاب ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و دﯾﺪه ﻫﺎ و ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ‪.

‫ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.

‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ‪:

‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﮑﺮار اﺳﺖ‪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎن

‫ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ‪ .ﺣﺎل ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﺑﺮای

‫اﻣﺘﺤﺎن‪.

 

‫ﺑﺎور ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ‪ .ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

‫از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻢ ﻣﺜﻼ ‪ ۱۲ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ‪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن ﺷﺨﺺ از ﻟﺤﺎظ

‫ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮده و واﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ‪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ

‫اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﺳﺖ‪ .آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آن ﺷﺨﺺ

‫وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺷﺨﺼﺎً ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎور آن ﮐﻮدک ﺟﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

‫ﺗﮑﺮار ﺻﺪ ﺑﺎره و ﻫﺰار ﺑﺎره اﻓﺮاد دور و ﻧﺰدﯾﮏ وی و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

 

‫دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺜﺎل ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﻫﺴﺖ‪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎور ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ

‫ﺗﮑ ﺮار ﻓﺮاوان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ‪.

‫آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ دارد؟

 

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ

‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ‪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﻓﮑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎور ﻫﺎﯾﻤﺎن از ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص را ﺷﮑﻞ

‫داده اﯾﻢ‪ ،ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ‪ .اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﻮد واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ‪.

 

‫ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎور ﻫﺎی ﺧﻮد‪ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎﯾﯽ )اﻧﺮژیﻫﺎﯾﯽ ( ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ

‫در ﻣﺪار ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺟﻬﺎن از ﺟﻨﺲ ﮐﻮارک ﯾﺎ اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ

‫از ﺟﻨﺲ اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ‪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .ﭘﺲ اﻓﮑﺎر و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎور ﻫﺎی

‫ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪ .ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ‪ ،ﻫﻤﺎن

‫ﺑﺎور ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺑﺎور ﻫﺎی اﻓﺮاد در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺮوت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

‫ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ‪.

 

‫ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ )ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪،

‫آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.

‫در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای رﻓﻊ اﺑﻬﺎم و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺟﻬﺎن ﺑﺮ

‫ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﯿﺮ اﺳﺖ‪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺎور ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﺑﺎور ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺮب

ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .

‪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای زﯾﺒﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ

‪:من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الا مثلها و هم لا یظلمون (۱۶۰)

 

هر کس نیکى اى بیارد ده برابر آن دارد و هر کس بدى بیاورد جز برابر آن سزایش ندهند و ستمشان نکنند (۱۶۰).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 2 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.