Tag Archives: دانلود رایگان

قانون ارتعاش

بالا بردن ارتعاش

قانون ارتعاش چرا برای من اتفاق افتاد ؟ هر شیئی موجود زنده ایست و احساسات داره و دارای ارتعاش یا فرکانسه که انها رو به خارج از خود پرتاب میکنه. یک میدان پر از انرژی ما رو احاطه کرده. این انرژی ها از ارتعاشات دریافت میشن و به طرف ما ارسال مشن. علم فیزیک کوانتوم [ادامه مطالب]

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ‫اﮔﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ ،ﺳﯿﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻦ در ﻣﺪارﻫﺎﯾﯽ ‫ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ دور آن ﮔﺮدش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرات در ﻣﺪار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ‫ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ‪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻋﻢ از ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ‪ ،دﻣﺎ‪ ،ﻧﻮر و [ادامه مطالب]

برنامه ریزی ضمیر نا خودآگاه برای جذب ماشین رویایی با تکنولوژی پیام های پنهان و امواج مغزی

برنامه ریزی ضمیر نا خودآگاه برای جذب ماشین رویایی با تکنولوژی پیام های پنهان و امواج مغزی . هماهنگ کردن ذهن و روح برای رسیدن خیلی سریع به اهداف .subliminal massage, پیام های پنهان, سابلیمینال,subliminal massage, پیام های پنهان, سابلیمینال طراح و تنظیم :مهندس سید فخرالدین موسوی صالح برای دریافت سایر محصولات سایت گرداب موفقیت [ادامه مطالب]

احساسات راهنمای درون شما هستند .

احساسات راهنمای درونی شما سیستم عصبی شما همان احساسی است که سیستم راهنمای شماست شما اتفاقات خوب یا بد را براساس تفکراتتان تجربه می کنید: “کسی که همیشه در مورد بیماری صحبت می کند، بیمار می شود و کسی که به طور مداوم در مورد رفاه صحبت کند، در رفاه و آسایش به سر خواهد [ادامه مطالب]

استر هیکس چطور مراقبه میکند.

مراقبه خانم استر هیکس  هنگامی که می خواهید مقاومت درونی شما از بین برود. هنگامی که می خواهید ارتعاشات درونی شما خیلی ساده و سریع بالاتر رود . هنگامی که می خواهید از وجود واقعی خود آگاهی پیدا کنید. هر نوع فکری که مکرر در ذهن شما پیدا می شود باور نامیده می شود. بعضی [ادامه مطالب]

سیستم فعال کننده مشبک یا RAS در مغز ) Reticular activating system)

داشتن حق زندگی برای بشر بدین معنی است که او میتواند از همه ابزاری که برای شکوفایی ذهنی، روحی و جسمی او لازم است، به صورت آزادانه و بدون هیچ محدودیتی استفاده کند. و به عبارت دیگر او حق دارد که ثروتمند شود این ذهن شما و داستان RAS ذهن  مکانیزم سایبرنتیک روانی و [ادامه مطالب]

ساختمان نورون

ساختمان نورون مغز شما از ۱۰۰ میلیارد سلول عصبی به نام نورون ساخته شده است؛ سلول هایی که قابلیت جمع آوری اطلاعات از محیط و تبدیل آن ها به داده های الکتروشیمیایی را دارند. می توانید آن ها را همانند ورودی ها و سیم های درون یک کامپیوتر در نظر بگیرید. نورون ها سلول هایی [ادامه مطالب]

بیوکنزی چیست؟

بیوکنزی چیست؟ بیوکنزی تغییر و دستکاری سلول های زنده است.با بیوکنزی میتوان به تقویت سلول ها برای القاء بهبودی و یا کاهش بهبودی حتی وادار کردن .به بیماری هایی مثل سرطان ،تغییر شکل و ظاهر و حتی میتوان برای افزایش بلوغ فیزیولوژیکی استفاده نمود بیوکنزی توانایی تغییر ساختار توابع DNA فرد و یا دیگران است [ادامه مطالب]

مطالعات علمی نشان میدهد که پیام های پنهان چگونه میتوانند زندگی شما را متحول کنند.

گرداب موفقیت ونیزان با استفاده از قدرت پیام های پنهان به شما کمک میکند موفقیت خود را بدست بیاورید و این روش با بیش از ۶۰ سال مطالعات علمی همراه است قدرت پیام های تصویری و صوتی پیام های پنهان یک روش منحصر به فرد و متنوع برای توسعه شخصی است. این روش توانایی دور زدن [ادامه مطالب]

قوانین جهان هستی و پکیج روانشناسی ثروت

بسم الله الرحمن الرحیم قوانین جهان هستی و پکیج روانشناسی ثروت جهان دارای قوانین ثابتی است که به راحتی می‌شود با درک این قوانین آینده‌ی خودمان و هر شخصی را پیش بینی و تغییر داد. این موضوع اصلاً مسئله‌ی عجیبی نیست و کاملاً بدیهی است. همانطور که با درک قوانین جهان هستی می‌توان پیش بینی [ادامه مطالب]