Tag Archives: نویل گادارد

به دنبال درک او باشید

تخیل
واقعیت را می آفریند.
این را به این دلیل می گویم که ” تخیل ” را ، با ” خدای عامل درونم ” ، یکی
می دانم،
انسان تماماً خیال است و خدا انسان است و در ما وجود دارد و ما در او.
بدن ابدی انسان ، تخیل است و آن ، خودِ خداست.
اگر منظورم از ” خدا ” ، خالق هستی، سازنده و ارباب تمام عالم پهناور است ،
و آن خالق را با تخیلات بشری یکی می دانم، پس انسان باید بیشتر مراقب
باشد که چه چیزی را تصور می کند.
پس، من می توانم از این مطلب استفاده کنم که تصور کردن واقعیت را ایجاد
می کند،

ادامه به دستور شما مقاله سوم

شما به دنبال نجات از چیزی هستید که مشکل شما نیست.

” من هستم ” اوست که شما را نجات خواهد داد.
اگر گرسنه هستید ، ناجی شما غذا است.
اگر فقیر باشید ، ناجی شما ثروت است.
اگر زندانی شوید ، ناجی شما آزادی است.
اگر بیمار باشید ، مردی به نام عیسی نخواهد بود که شما را نجات می دهد ، اما سلامتی ناجی شما خواهد شد.

بنابراین ادعا کنید

“من او هستم”

ادامه به دستور شما

ما خداوند را به عنوان آگاهی شما از بودن شناسایی کرده ایم.
بنابراین ، “بزرگ جلوه دادن پروردگار” به معنای ارزیابی یا گسترش تصور کنونی شخص از خود است تا جایی که این ارزیابی مجدد طبیعی شود.
وقتی این طبیعی بودن حاصل شد شما با تبدیل شدن به چیزی که از نظر هوشی یکی هستید ، به دنیا می آورید.

داستان آفرینش در فصل اول جان به صورت هضم در اختیار ما قرار گرفته است.

“در آغاز کلمه بود.”

به دستور شما

نویل گادارد و ناپلئون هیل

آیا انسان می تواند چیزی را تصویب کند و تحقق یابد؟ قاطعا او می تواند! انسان همیشه آنچه را که در دنیای او ظاهر شده و امروز در مورد آنچه در دنیای او ظاهر می شود ، و تا زمانی که انسان از انسان بودن آگاه باشد ، حکم می کند. در دنیای انسان هرگز [ادامه مطالب]